คอมพิวเตอร์

                      ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ส่วนประกอบที่สำคัญของเว็บไซต์ โฮมเพจและ เว็บเพจ การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver บอกขั้นตอนการเข้า/ออกโปรแกรมการสร้างและการออกแบบเว็บไซต์รวมทั้งบอกส่วนประกอบพื้นฐานในหน้าต่างโปรแกรม Adobe Dreamweaver ได้

                     ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Adobe Dreamweaver cs6  สร้างเว็บเพจเบื้องต้น การสร้าง Site การสร้างตาราง การสร้างข้อความ การตกแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ การแทรกสื่อแบบมัลติติมีเดีย (Multimedia) การสร้างลิงค์ (Link) ในเว็บไซต์ การตกแต่งเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต (Template) การอัพโหลดเว็บไซต์ไปไว้บนอินเทอร์เน็ต
                      เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เห็นความสำคัญ และประโยชน์ของการจัดทำเว็บไซต์ ตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ใช้คอมพิวเตอร์อย่างรู้คุณค่า 
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน และสามารถจัดทำโฮมเพจ  เว็บเพจ  และเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ผลการเรียนรู้

ิ                     1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์
                     2.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6
                     3.  มีความรู้และทักษะในการจัดการเว็บไซต์
                     4.  มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่ข้อความลงในเว็บเพจ
                     5.  มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
                     6.  มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการใส่ตารางลงในเว็บเพจ
                     7.  มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระหว่างเว็บ
                     8.  มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการเพิ่มมัลติมีเดียลงในเว็บเพจ
                     9.  มีความเข้าใจและสามารถตกแต่งและแก้ไขเว็บไซต์ด้วยเทมเพลต
                   10.  มีความเข้าใจและสามารถอัพโหลดและเผยแพร่เว็บไซต์สู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง