ความรู้ทั่วไปเกี่ยวการแสดงภาพ

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวการแสดงภาพ

ในการสร้างเว็บเพจแต่ละนั้นถ้ามีการใส่ข้อความหรือตัวอักษรเพียงอย่างเดียวจะทำให้เว็บเพจนั้นไม่เป็นที่สนใจของผู้เข้าชม จึงต้องมีการแทรกรูปภาพเพื่อให้เว็บเพจสวยงามมากยิ่งขั้นและสื่อความหมายของเนื้อหาในเว็บเพจได้ดียิ่งขึ้น ภาพกราฟิกในคอมพิวเตอร์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

    1. ภาพเวคเตอร์ (Vector) จะเป็นภาพที่ประกอบด้วยเส้นลักษณะต่างๆ เช่น เส้นตรง โค้ง และรูปทรงของเลขาคณิต จะถูกจัดเก็บในคำสั่งของโปรแกรมและค่าตัวเลข ซึ่งเวลาทำการแสดงผลจะมีการคำนวณทุกๆ ครั้งส่งผลให้ภาพลักษณะเช่นนี้มีความคมชัดและไม่แตกเมื่อมีการขยายให้ภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น 
    2. ภาพบิตแมป (Bitmap) จะเป็นภาพที่ประกอบจากจุดสีขนาดเล็กๆจำนวนมากเรียงเรียงตัวกันในลักษณะรูปแบบตาราง เรียกว่า พิกเซล(pixel) โดยในแต่ละภาพจะมีค่าและขนาดที่แน่นอน ถ้ามีการขยายเพิ่มมากขึ้นจากขนาดเดิมจะทำให้มองเห็นเป็นภาพหยาบหรือรูปภาพแตกอย่างชัดเจน  
ความละเอียดของภาพ (Resolution)
                   Resolution คือ ค่าความละเอียดของภาพ ๆ หนึ่งซี่งกำหนดเป็นจำนวนเม็ดสี (pixels) ต่อหนึ่งหน่อยความยาวของภาพ ตัวอย่าง เช่น หากภาพนั้นมีค่า Resolution = 150 pixels/inches แสดงว่าในพื้นที่ ตารางนิ้วของภาพนั้นประกอบไปด้วยเม็ดสีจำนวน 150 สี (Pixels)

ชนิดของรูปภาพ

        ภาพกราฟิกที่ใช้ทั่วไปกับเว็บเพจ ส่วนใหญ่แล้วภาพกราฟิกที่ใช้ในเว็บเพจจะมีรูปแบบไม่มากนัก เช่น .gif, .jpg, .png, .bmp โดยในแต่ละรูปแบบของภาพกราฟิกจะมีคุณสมบัติหรือลักษณะแตกต่างกันออกไป

ประเภทไฟล์    และคุณสมบัติไฟล์

    BMP            สามารถบันทึกภาพชนิดขาวดำแบบ 16 สี และภาพสีขนาด 24 บิท (True color) ได้

    TIFF            บันทึกภาพได้หลายชนิดทั้งภาพลายเส้น (Line-Art), ภาพ halftone, ภาพ grayscale

                        และภาพสีตั้งแต่ 1 บิทจนถึง ภาพสี 32 บิท

    GIF              เก็บข้อมูลภาพในลักษณะ 8 bit (256 สี) สามารถเก็บภาพไว้ได้หลายภาพในไฟล์เดียว

                       จึงสามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้มีการบีบอัดข้อมูลแบบ LZW (Lamp Ziv-Welch)

                       เหมาะสำหรับใช้ในเว็บไซท์ เพราะมีขนาดเล็กแสดงผลได้รวดเร็ว

    JPG           เก็บข้อมูลภาพในลักษณะของการบีบอัดข้อมูล สามารถเก็บภาพสีได้สูงถึง 16.7 ล้านสี

                     โดยคุณภาพสูงจะมีขนาดไฟล์ใหญ่และคุณภาพต่ำขนาดของไฟล์ก็จะมีขนาดเล็กลงตามไปด้วย

                      เหมาะสำหรับใช้ในเว็บไซท์

    PNG          มี 2 ชนิดคือ PNG-8 และ PNG-24 โดย PNG-8 จะมีคุณสมบัติคล้ายๆ กับ GIF ส่วน PNG-24

                     จะมีคุณสมบัติคล้ายๆ กับ JPG เหมาะสำหรับใช้ในเว็บไซท์ ภาพมีคุณภาพมากกว่า GIF แต่ขนาด

                      ภาพจะใหญ่กว่า

                     - PNG-8 จะใช้วิธีการบีบอัดแบบไม่เสียข้อมูล ภาพที่ได้จะมีคุณภาพดีแต่จะมีขนาด

                      ของไฟล์ใหญ่กว่า JPG มาก

                   - PNG-24 จะแสดงแต่ละพิกเซลได้ค่าความโปร่งใส 256 ระดับ ทำให้มีการไล่สีจากวัตถุไปยังพื้นหลัง

                      ที่โปร่งใสได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากภาพ GIF ที่จะเลือกได้แค่ให้โปร่งใสหรือไม่โปร่งใสเท่านั้น


Back