ใบงานที่ 2 เริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์

                                                               ใบงานที่ 2 เริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์ 

ชื่อ..................................................................................ชั้น........................เลขที่.................... 

ตอนที่ 1  คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ ทำลงในสมุด (5 คะแนน)

1.  บอกวิธีการสร้างหน้าเว็บเพจใหม่ (1 คะแนน)

ตอบ……….....................................…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….............................................………………

………………………………………………………………………………………….............................................……………… 

2.  อธิบายการกำหนดคุณสมบัติของหน้าเว็บเพจ (2 คะแนน)

ตอบ……….....................................…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….............................................………………

………………………………………………………………………………………….............................................……………… 

3.  อธิบายการบันทึกหน้าเว็บเพจ (2 คะแนน)

ตอบ……….....................................…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….............................................………………

………………………………………………………………………………………….............................................……………… 

 

 ตอนที่ 2 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ 

1 ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสร้างไซต์งาน    (2 คะแนน)

-ให้นักเรียนสร้างไซต์ และตั้งชื่อเว็บไซต์ใหม่ (Site Name) เป็นชื่อ Bangkhanwittaya School

- ให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์ ชื่อนักเรียน (ภาษาอังกฤษ) เพื่อเก็บไฟล์ของเว็บไซต์  

- เมื่อนักเรียนปฏิบัติเรียบร้อยแล้วตรวจผลงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียน


2  ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการสร้างหน้าเว็บเพจใหม่  (3 คะแนน)

การสร้างหน้าเว็บเพจใหม่ ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

- สร้างไฟล์หน้าเว็บเพจใหม่ 

- กำหนดคุณสมบัติของหน้าเว็บเพจ

- ตั้งชื่อเว็บเพจว่า  Index.html

- บันทึกหน้าเว็บเพจ

เมื่อนักเรียนปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว ตรวจผลงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
Last modified: Tuesday, 27 November 2018, 5:34 AM